Lege-oinarriak

CONCURSO MANUALIDADES

1.- KUTXABANK S.A. va a llevar a cabo un sorteo en el que tendrán derecho a participar todas las personas físicas mayores de edad y seguidores de las redes sociales de Kutxabank que cumplan las condiciones establecidas en las presentes bases.

El sorteo se realiza única y exclusivamente con fines publicitarios y promocionales sin sobreprecio ni tarificación adicional para los participantes.

2.-Premios: 5 premios a elegir entre un Maletín de dibujo y pintura ‘Da Vinci Art-case’ o una Máquina de coser para niños ‘Couture Machine’ de Imaginarium.

3.- Podrán participar en el sorteo todos aquellos clientes de Kutxabank, mayores de edad, titulares de una cuenta Kutxabank o representantes de un Plan/Cuenta Gaztedi/A  o cuyos representantes tengan cuenta en Kutxabank en situación activa en la fecha del sorteo. Kutxabank podrá excluir aquellas personas físicas que tengan saldos deudores en la entidad.

4.- Para participar, el cliente deberá:

 • Subir una imagen de la manualidad propuesta o de una manualidad de tema libre, realizada por un menor de edad.
 • Hacerse fan de las redes sociales de Kutxabank: Facebook Kutxabak e Instagram Kutxabank.
 • Rellenar los datos del formulario: Nombre, DNI, usuario de cada red social, teléfono móvil y correo electrónico.
 • Leer y aceptar las presentes bases legales.

5.- Se podrá participar en el concurso a partir del 29 de abril de 2020 a las 17:00h hasta el 11 de mayo de 2020 a las 9:00h.

6.- El sorteo se realizará de manera aleatoria el 11 de mayo de 2020 mediante la plataforma Cool-tabs. En la fecha del sorteo, para acceder al premio los usuarios afortunados deben ser seguidores de Kutxabank en Facebook e Instagram.

En casos de fuerza mayor, Kutxabank podrá suspender el sorteo, comunicando tal circunstancia a los participantes.

7.- El resultado del sorteo será comunicado a la persona agraciada vía correo electrónico, teléfono o redes sociales. El ganador deberá proporcionar la información solicitada en la primera notificación que se le enviará en un plazo de 24 horas. De no ser así, perderá el derecho a reclamar el premio. Su puesto lo pasará a ocupar el siguiente reserva del sorteo, que cumpla con las condiciones de las bases legales.

8.- El premio de la presente promoción en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de la persona premiada, ni sustituido por su contravalor en metálico.

9.- El premio se entregará al cliente de la forma y en el lugar que Kutxabank estime oportuno para tal evento.

10.- La participación en el concurso supondrá la incorporación de los datos de los participantes agraciados en el Sistema de Información de Kutxabank y únicamente serán tratados con la finalidad de reproducir, utilizar o difundir su nombre, apellidos y/o imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier medio, soporte o formato, sin que dichas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del agraciado o de su representante legal, según proceda. Asimismo, se informa de la posibilidad en cualquier momento y ante cualquier controversia relacionada con el tratamiento de los datos de carácter personal, de presentar una reclamación ante la autoridad de control así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto de los datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante comunicación dirigida al domicilio social de Kutxabank o bien mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@kutxabank.es, adjuntando en ambos casos, una fotocopia del DNI. Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección dpo@grupokutxabank.com

11.-El cliente agraciado podrá renunciar al premio pero no podrán cederlo a otra persona. En este caso se adjudicará el premio a la siguiente reserva del sorteo.

12.- En caso de no recibir comunicación alguna, tanto de aceptación, como de renuncia, una vez vencido el plazo de 24 horas desde la remisión de la comunicación al cliente, se entenderá que éste ha renunciado al premio, quedando Kutxabank facultada para hacer uso del mismo.

13.- La adjudicación del premio queda condicionada a que el cliente participante en el sorteo esté al corriente de pagos y de cualquier otra operación con Kutxabank, sin que adeude a ésta, cantidad alguna por posiciones deudoras a la fecha del sorteo.

14.- Estas bases legales estarán a disposición de los clientes en el microsite.

15.- La participación en la promoción supone la aceptación por parte del cliente de las presentes bases y del criterio de Kutxabank en cuanto a la resolución de posibles incidencias relacionas con la misma. Kutxabank podrá descalificar a usuarios que hayan incumplido las bases de la promoción.

ESKULANEI BURUZKO LEHIAKETA

1.- KUTXABANK SAk bere bezeroak eta aldi berean Kutxabankeko sare sozialetako jarraitzaileak eta adinez nagusiak diren pertsona fisiko guztien artean zozketa bat egingo du. Horretarako, pertsona horiek honako oinarri hauetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Zozketak publizitatea eta erabilera sustatzea du helburu eta parte hartzaileentzako ez dakar ez gainpreziorik ezta aparteko tarifikaziorik ere.

2. Sariak: 5 sari, bi aukerarekin: Imaginariumeko 'Da Vinci Art-case' marrazteko eta margotzeko maletatxoa ala Imaginariumeko 'Couture Machine' umeentzako josteko makina.

3.- Zozketan parte hartzeko, hura egingo den egunean jardunean dagoen Kutxabankeko kontu baten titularrak edo Gaztedi/A  Plan edo Kontu baten ordezkariak eta Kutxabankeko adin nagusiko bezeroak izan behar dute. Kutxabankek zozketatik kanpo laga ahal izango ditu erakundearekin zorpeko saldoak dauzkatenak.

4.- Honetan parte hartzeko, bezeroak hurrengo urratsak bete behar ditu: 

 • Proposatutako edo gai libreko eskulanaren irudi bat igo, betiere adingabe batek eginda.
 • Kutxabankeko sare sozialetako jarraitzailea izan:
  • Kutxabank-en Facebook orrialdea .
  • Kutxabank-en Instagram-a
 • Formularioko datuak bete: Izena, NAN-zenbakia, sare sozial bakoitzeko erabiltzailea, telefono mugikorraren zenbakia eta helbide elektronikoa.
 • Honako lege-oinarriak irakurri eta onartu

5.- 2020ko apirilaren 29ko 17:00etatik 2020ko maiatzaren 11ko 9:00etara lehiaketan parte hartu ahal izango da.

6.- Zozketa, 2020ko maiatzaren 11n, ausaz eta Cool-tabs plataformaren bitartez egingo da. Zozketaren egunean, erabiltzaileak Kutxabankeko Facebook eta Instagram kontuen sare sozialen jarraitzailea izan behar du.

Ezinbesteko kasuetan, Kutxabankek zozketa bertan behera utzi ahal izango du. Kasu horretan horren berri emango zaie parte-hartzaileei.

7.- Zozketaren emaitza saridunei jakinaraziko zaie posta elektronikoz, telefonoz edo sare sozialen bitartez. Irabazleei posta elektronikoz edo telefonoz jakinaraziko zaie zozketaren emaitza. Jakinarazpenean eskatutako informazioa 24 orduko epean eman behar izango dute. Hala egin ezean, galdu egingo dute saria eskatzeko eskubidea. Haien postua zozketako hurrengo erreserbarentzat izango da, betiere lege-oinarrietako baldintzak betetzen baditu.

8.- Honako sustapen honetako saria ezin izango da saridunaren eskariari erantzunez inolaz ere aldatu, eraldatu edo konpentsatu, ezta diruzko kontrabalioarekin ere ordeztu ere.

9.- Kutxabankek egoki deritzen moduan eta lekuan banatuko dira sariak.

10.- Lehiaketan parte hartzearen ondorioz, parte-hartzaile sarituen datuak Kutxabanken Informazio Sisteman gordeko dira, eta haien izena, abizenak edo/eta irudia edozein publizitate edo sustapen-jardueratan, edozein bitarteko, euskarri edo formatutan, jarri, erabili edo zabaltzeko besterik ez dira tratatuko. Horrek ez dio interesdunari trukean ordainsaririk edo etekinik eskuratzeko eskubiderik emango, saridunaren edo bere lege-ordezkariaren berariazko baimena baldin badauka erakundeak. Horrez gain, jakinarazten dugu datu pertsonalen tratamenduarekin loturiko edozein arazoren aurrean, kontrolerako agintaritzan erreklamazio bat aurkez daitekeela edonoiz. Halaber, datuetara sartu, zuzendu, ezabatu, aurka agertu, tratamendua mugatu eta lekualdaketa eskatzeko eskubidea ere badago, bai eta datu pertsonalekin loturiko banakako erabaki automatizatuen parte ez izateko ere. Eskubide horiek guztiak idatziz gauza daitezke, Kutxabanken helbidera bidalitako jakinarazpenen bidez, edo posta elektronikoz, helbide honetara: info@kutxabank.es. Bi kasu horietan, NANaren fotokopia bat erantsi beharko da. Zure datuak araudiak agindu bezala tratatu ez ditugula uste baduzu, Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke, dpo@grupokutxabank.com helbidean.

11.- Saridun suertatutako bezeroek sariari uko egin ahal izango diote baina ezin izango diote beste bati laga. Kasu honetan, saria zozketako hurrengo erreserbari emango diote.

12.- Inolako jakinarazpenik ez bada jasotzen, ez ezezkorik ez baiezkorik, bezeroari sariaren berri eman osteko 24 orduko epea amaitutakoan, honek sariari uko egin diola ulertuko da, eta Kutxabankek hura erabiltzeko ahalmena izango du.

13.- Saria esleitu ahal izateko, zozketan parte hartzen duen bezeroak ordainketak eta Kutxabankekin duen beste edozein eragiketa egunean eduki behar ditu. Gainera, zozketaren egunean ez du Kutxabankekin inolako zorrik izango.

14.- Honako lege-oinarriak mikrositean bezeroen esku egongo dira.

15.- Sustapen honetan parte hartzeko, honako oinarriez gain, zozketari lotuta egon litezkeen gorabeherak ebazteari buruz Kutxabankek duen irizpidea onartu behar du bezeroak. Kutxabankek sustapenaren oinarriak bete ez dituzten erabiltzaileak lehiaketatik kanpo utzi ahal izango ditu.

Partekatu

Partekatu

Edo kopiatu esteka eta zabaldu nahi duzun bezala

Hurrengo egun eta ordura arte parte har dezakezu

Número de participaciones

696