Bases Legales

BASES DEL CONCURSO DE CREATIVIDAD

1. Podrán concurrir a este Certamen quienes sean Titulares de un Plan/Cuenta Gaztedi o Plan/Cuenta A  en Kutxabank nacidos entre 2016 y 2003, representados a través de sus representantes legales.
 

2. Cada participante podrá presentar una obra.
 

3. Temática: Los sueños…cierro los ojos y ante mí aparecen figuras sorprendentes, historias inimaginables…mundos cercanos y lejanos, lugares bonitos, extraños, idílicos, futuristas…deja volar tu imaginación y recrea lo que ves o lo que quisieras ver en tus sueños más realistas o más imaginarios.

4. Formato: Deberán ser trabajos bidimensionales de Pintura, Dibujo, Collage.
 

5. Se habilitará un microsite con un formulario para participar, donde se tendrá que subir la imagen de la obra. El microsite estará disponible en www.kutxabank.es y en los perfiles sociales de la entidad. En el formulario se solicitará el nombre, apellidos y e-mail de alguno de los representantes legales y el nombre y apellidos del autor de la obra.
 

6. El plazo de admisión de las obras comenzará el 1 de diciembre a las 10:00 y finalizará el día 3 de enero, a las 23:59 horas.
 

7. El fallo del Jurado se hará público en los días posteriores a la finalización del plazo de entrega y se publicarán las obras ganadoras en las redes sociales de Kutxabank. Igualmente, se informará a los representantes legales de las personas ganadoras a través de teléfono/e-mail/mensaje directo.
 

8. El Jurado será designado por Kutxabank entre profesionales del mundo del arte y la publicidad y su fallo será inapelable.
 

9. Premios:  Se entregará un premio por cada categoría de edad en función de los siguientes tramos:

  • Hasta 8 años (nacidos de 2012 a 2016). Regalo Cámara digital infantil Imaginarium
  • De 9 a 13 años (nacidos de 2011 a 2007). Cámara digital deportiva Imaginarium
  • De 14 a 17 años (nacidos de 2006 a 2003). Cámara digital Polaroid Snaptouch

    Los premios no podrán ser sustituidos por ningún otro premio equivalente o por su contravalor en metálico salvo causa mayor.

10. La participación en el concurso supondrá la incorporación de los datos de los participantes agraciados en el Sistema de Información de Kutxabank y únicamente serán tratados con la finalidad de reproducir, utilizar o difundir su nombre, apellidos y/o imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en cualquier medio, soporte o formato, sin que dichas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del agraciado o de su representante legal, según proceda. Asimismo, se informa de la posibilidad en cualquier momento y ante cualquier controversia relacionada con el tratamiento de los datos de carácter personal, de presentar una reclamación ante la autoridad de control así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto de los datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito mediante comunicación dirigida al domicilio social de Kutxabank o bien mediante el envío de un correo electrónico a la dirección info@kutxabank.es, adjuntando en ambos casos, una fotocopia del DNI. Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección dpo@grupokutxabank.com

SORMEN LEHIAKETAREN OINARRIAK

1. 2003 eta 2016 bitartean jaio diren Kutxabanken Gaztedi Plan/Kontu edo A Plan/Kontu baten titularrek parte hartu ahal izango dute honako lehiaketa honetan. Haien legezko ordezkarien bidez ordezkatuta egongo dira.

2. Parte-hartzaile bakoitzak obra bat aurkeztu ahal izango du.

3. Gaiak: Ametsak… begiak itxi eta aurrean figura harrigarriak agertzen zaizkit, istorio imajinaezinak… gertuko eta urruneko munduak, leku politak, bitxiak, idilikoak, futuristak... Askatu irudimena eta birsortu ametsetan ikusten duzuna edo ikusi nahi izango zenukeena,  horiek errealitateari lotuta egon edo irudimenaren ondoriozkoak badira ere.

4. Formatua:  dimentsio bikoitzeko lanak izango dira (Pintura, Marrazketa, Collage-a).

5. Parte-hartzea bideratzeko inprimaki bat duen mikrositea jarriko dugu, bertara obraren irudia igotzeko. Mikrositea www.kutxabank.es webgunean eta erakundearen profil sozialetan egongo da eskuragarri. Inprimakian, legezko ordezkarietako baten izen-abizenak eta helbide elektronikoa eskatuko dira, obraren egilearen izen-abizenekin batera.

6. Obrak jasotzeko epea abenduaren 1eko 10:00etan hasi eta urtarrilaren 3ko 23:59an amaituko da.

7. Epaimahaiaren Ebazpena lana aurkezteko epea amaitu ondorengo egunetan argitaratuko da eta obra irabazleak Kutxabankeko sare sozialetan argitaratuko dira. Era berean, irabazleen legezko ordezkariei jakinaraziko diegu, telefonoaren/e-postaren/zuzeneko mezuaren bidez.

8. Kutxabankek arte eta publizitate arloko profesionalen artean izendatuko ditu epaimahaikideak. Epaimahaiaren ebazpena apelaezina izango da.

9. Sariak: adin-kategoria bakoitzeko sari bat emango da, hurrengo tarte hauen arabera:

  • 8 urte artekoak (2012 eta 2016 bitartean jaiotakoak). Oparia: Imaginariumen haurrentzako kamera digitala
  • 9 eta 13 urte bitartekoak (2007 eta 2011 bitartean jaiotakoak). Oparia: Imaginariumen kirol kamera digitala
  • 14 eta 17 urte bitartekoak (2003 eta 2006 bitartean jaiotakoak). Oparia: Polaroid Snaptouch kamera digitala.

    Ezin izango da balio bereko bestelako saririk eskuratu, ezta horien balioa eskudirutan jaso ere, ezinbestekoa denean izan ezik.

10.- Lehiaketan parte hartzearen ondorioz, parte-hartzaile sarituen datuak Kutxabanken Informazio Sisteman gordeko dira, eta haien izena, abizenak edo/eta irudia edozein publizitate edo sustapen-jardueratan, edozein bitarteko, euskarri edo formatutan, jarri, erabili edo zabaltzeko besterik ez dira tratatuko. Horrek ez dio interesdunari trukean ordainsaririk edo etekinik eskuratzeko eskubiderik emango, saridunaren edo bere lege-ordezkariaren berariazko baimena baldin badauka erakundeak. Horrez gain, jakinarazten dugu datu pertsonalen tratamenduarekin loturiko edozein arazoren aurrean, kontrolerako agintaritzan erreklamazio bat aurkez daitekeela edonoiz. Halaber, datuetara sartu, zuzendu, ezabatu, aurka agertu, tratamendua mugatu eta lekualdaketa eskatzeko eskubidea ere badago, bai eta datu pertsonalekin loturiko banakako erabaki automatizatuen parte ez izateko ere. Eskubide horiek guztiak idatziz gauza daitezke, Kutxabanken helbidera bidalitako jakinarazpenen bidez, edo posta elektronikoz, helbide honetara: info@kutxabank.es. Bi kasu horietan, NANaren fotokopia bat erantsi beharko da. Zure datuak araudiak agindu bezala tratatu ez ditugula uste baduzu, Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke, dpo@grupokutxabank.com helbidean.

Puedes participar hasta:

Número de participaciones

696